fbpx

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ

Настоящите Общи условия (Условия) уреждат условията на достъп до уебсайта https://iabbg.net/ (Уебсайтът) при ползването му от потребители. В случай, че не сте съгласен/на, с което и да е от долните условия, моля не ползвайте Уебсайта. Всяко зареждане на Уебсайта на което и да е устройство, използвано от Вас, ще се счита за съгласие с тези Условия.  

Вашите лични данни се обработват съгласно Политиката ни за защита на лични данни, която може да откриете тук 

 • Регистрация и данни на Сдружението
   1. Сдружение „Интерактив Адвъртайзинг Бюро България“, ЕИК 175784631, чрез Уебсайта си предоставя услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Седалището и адреса на управление на Сдружението са: София, п.к. 1407, р-н Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ № 103, ет. 5, ап. офис 7. Email адрес и телефон за кореспонденция: office@iabbg.net и _____
   2. Услугите, които може да ползвате чрез Уебсайта, включват възможности за търсене на обяви за свободни работни места, публикувани от членовете на Сдружението; прилагане на автобиографии и кандидатстване за обявените в Уебсайта свободни позиции (Услугите). 
   3. Услугите могат да се ползват единствено от лица, навършили 18 г. В случай, че кандидатствате за дадена позиция, Вие гарантирате, че сте пълнолетен/на със самото действие на кандидатстването. 
   4. За да кандидатствате за дадена позиция, трябва предварително да се регистрирате на Уебсайта, като попълните лични данни. Прегледът на позициите не изисква регистрация. Ваша е отговорността да предоставите верни данни при регистрация и при кандидатстване за конкретна позиция. Сдружението не прави промени в данните, които сте въвели или изпратили на работодател. 
   5. Сдружението приема, че всяка регистрация е извършена лично от посоченото в нея лице и че посочените данни са верни. Лицето, чиито данни са посочени в съответния профил, се счита за автор на информацията в профила. Лицето, извършило регистрацията, носи отговорност в случай на неточни или непълни данни. Неточните или непълни данни могат да повлияят върху възможността Ви да кандидатствате за позиция или при наемането Ви на работа. Сдружението си запазва правото да прекрати/блокира регистрацията Ви в случай, че предоставените от Вас данни са неверни, неточни, непълни, не са Ваши или нарушават Условията. 
   6. Сдружението не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да уведомите Сдружението незабавно. Задължавате се при предоставяне на каквато и да е информация в Уебсайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.
 • Сключване на договор
   1. С натискането на бутон „Регистрация“ и потвърждавайки получения от Вас имейл за регистрация, Вие извършвате електронно изявление, с което сключвате договор със Сдружението при тези Условия и се задължавате да ги спазвате. 
   2. Приемате, че електронните изявления към Сдружението и електронните изявления от Сдружението към Вас ще се считат за подписани с обикновен електронен подпис съобразно чл.3, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014, който е със силата на саморъчен подпис. Авторството на тези изявления се установява по реда на чл.13 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ).
   3. Тогава, когато Услугите се предоставят без предварителна регистрация – преглед на публикувани обяви, например – съгласието с настоящите Условия се изразява със самото ползване на Услугите.
   4. Във връзка с предоставяните Услуги е необходима комуникация между Вас и Сдружението посредством електронна поща. Съгласно чл. 5 от ЗЕДЕУУ Вие се съгласявате да бъдете адресат на електронни изявления от Сдружението в електронна форма.
 • Ползване на Услугите и съдържанието на Уебсайта
  1. Уебсайтът свързва работодатели и лица, търсещи работа. Работодателите публикуват свободните си работни места, а търсещите работа имат възможност да кандидатстват за тях. Сдружението не носи отговорност за съдържанието на обявите. В случай че съдържанието на дадена обява не отговаря на условията, които работодателят е дал, то Вие имате право да търсите отговорност директно от съответния работодател. 
  2. Когато натиснете бутона „Кандидатствай“, Вашата кандидатура и данни автоматично се изпращат на съответния работодател. Сдружението не пази копия на кандидатурите Ви по различни позиции.
  3. Сдружението не е посредник и не участва по никакъв начин в избора на кандидати или последваща комуникация и договаряне на условия между работодател и бъдещ служител. Решенията за това каква информация да изпратите, в какви договорни отношения желаете да влезете и при какви условия са изцяло Ваша отговорност. Сдружението не е страна по тези взаимоотношения и поради тази причина, в случай че считате, че Работодателят не спазва договорени условия и/или негови действия не са в съответствие с нормативен акт, е необходимо да уведомите компетентните държавни органи, в чиито компетенции и правомощия е извършването на съответните проверки и предприемане на действия спрямо Работодателя. Целта на Сдружението е единствено да Ви даде възможност да кандидатствате за дадена позиция, което улеснява и нашите членове- работодатели – в намирането на служители. 
  4. Съдържанието на Уебсайта е собственост на Сдружението, а съдържанието на конкретната обява за работа е собственост на съответния работодател. Не може да използвате по какъвто и да е начин, да копирате, модифицирате или разпространявате съдържание, което не Ви принадлежи, за цели, различни от или несъвместими с ползването на Услугите и с предназначението на Уебсайта, без изричното предварително писмено съгласие на Сдружението или на работодателя (ако става въпрос за съдържание на конкретна обява). 
  5. С ползването на Уебсайта се съгласявате, че публикуването на него съдържание може да се ползва само по съответното му предназначение. 
 • Публикуване на информация, създаване и съхраняване на автобиография
   1. Уебсайтът ви предоставя възможност да въвеждате Ваши лични данни, като имена, Email и телефон и да приложите Вашата автобиография. Може да променяте информацията по всяко време.
   2. След като удостоверите, че сте се запознали и приемате тези Общи условия, след като удостоверите, че сте се запознали с Политиката за защита на лични данни и след като натиснете бутона „Изпрати“ Вашите лични данни, включително автобиография, се изпращат на работодателя, по чиято позиция кандидатствате. Данните се изпращат автоматично. 
   3. Сдружението не получава вашата автобиография. То има достъп единствено до данните Ви, посочени във Вашия профил. Сдружението пази лог данните от изпращане на вашите електронни изявления чрез Уебсайта. Лог данните се пазят за срок от 1 година от получаването им, като те съдържат следните данни: време на изпращане на изявлението, Email на изпращащия, посоченото от изпращащия име, Email адрес на получателя. 
   4. С ползването на Уебсайта:
    1. се задължавате да публикувате информация, която се отнася единствено до Вас;
    2. се задължавате да не публикувате незаконна информация (когато е посочена като такава в нормативен акт), заблуждаваща информация или информация, която включва обиди, порнографско съдържание, квалификации за трети лица; 
    3. се задължавате да не публикувате информация, която включва търговски тайни по смисъла на Закона за защита на търговската тайна;
    4. се задължавате да използвате Уебсайта единствено с цел кандидатстване за съответни позиции;
    5. гарантирате, че имате право да използвате съдържанието, което съхранявате в профила си в Уебсайта или изпращате на други лица посредством Уебсайта, както и че то не противоречи на тези Условия или на нормативен акт. В случай че това не е така, носите отговорност за всички вреди, които произтекат от това за трети лица и/или Сдружението;
    6. наясно сте че всички Ваши данни, електронни изявления и данни от електронни изявление могат да бъдат предоставяни на държавни органи в случай на нормативно установено тяхно право да ги получат, както и могат да бъдат използвани като доказателства при съдебни процедури, в които Вие сте страна или, ако бъдат изискани по съответния ред. 
    7. Наясно сте и се съгласявате, че Сдружението не отговоря за вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на:
     1. ползване или невъзможност за ползване на Уебсайта и/или Услугите;
     2. изтриване или блокиране на Вашия профил и/или Ваше съдържание в съответствие с настоящите Условия
   5. Информацията, която публикувате, изпращете или съхранявате на/чрез Уебсайта, не може да съдържа:
    1. рекламно съдържание, което не е свързано с кандидатурата за съответната позиция;
    2. материали, които нарушават или не зачитат права или законни интереси на трети лица, включително основни човешки права, права на интелектуална собственост, авторски права и др.;
    3. съдържание с незаконен, дискриминационен, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, както и такова, което би могло да накърни доброто име, да оскърби или да разкрие защитена от закона тайна на трето лице.
 • Прекратяване и блокиране на профила Ви
  1. Вашият профил може да бъде закрит в следните случаи:
   1. по всяко време, със заявка от Ваша страна след изпращане на Email на следния адрес _____;
   2. с едностранно решение на Сдружението, в случай на съмнение за нарушаване от Ваша страна на тези Условия, на други условия, предвидени в Уебсайта или в нормативен акт;
   3. с едностранно решение на Сдружението в случай на получено оплакване от страна на работодател за конкретно Ваше поведение в отношенията си с него;
   4. при настъпило законово искане от компетентен орган.  

Закриването на профила е действие, с което Сдружението изтрива цялата налична за Вас информация. Закриването не заличава информацията, която вече сте предоставил на работодатели при кандидатстване за различни позиции. 

 1. Вашият профил може да бъде блокиран в следните случаи:
  1. При всички случаи, посочени в т.5.1 по-горе;
  2. Временно по едностранно решение на Сдружението в случай на получено оплакване от страна работодател или трето лице за конкретно Ваше поведение в отношенията си с него, до изясняване на съответната ситуация;
  3. Временно по едностранно решение на Сдружението в случай на разрешаване на спорове между Вас и Сдружението. 

Блокирането на профила Ви е действие, при което Вие временно нямате достъп до профила си, като ви излиза съобщение, че последният е блокиран. 

 1. В случаите на прекратяване или блокиране на профила Ви Сдружението не носи отговорност за пропуснати ползи и/или претърпени вреди от невъзможността Ви да ползвате Услугите след прекратяването/блокирането. 
 2. Информация за всички ваши права, посочени в Общия регламент относно защитата на данните и начина на осъществяването им, може да отриете в Политиката ни за защита на лични данни. 
 • Промени
   1. Сдружението си запазва правото да променя Уебсайта и Услугите. Вашето съгласие не е необходимо, за да влязат промените в сила. В случай че ползвате променения Уебсайт или Услуги, Сдружението приема, че сте съгласен с промените.
   2. Ако не сте съгласни с Услугите, Уебсайта и промените, не трябва да ползвате Уебсайта. В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия профил и прекратите договора по всяко време.
 • Други
  1. Споровете по тези Условия ще бъдат решавани от компетентния български съд в град София.
  2. В случай че някоя от клаузите по настоящите Условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на други клаузи.
  3. По неуредени въпроси се прилага законодателството на Република България.

Тези Условия са изменени последно на ___ 2021 г.

Comments are closed.