Становище на IAB България относно предложение за директива на европейския парламент и съвета относно авторското право в цифровия единен пазар

IAB Bulgaria е асоциация, която защитава интересите на дигиталния бизнес в
Република България от момента на създаването си през 2009 г., и обединява повечето
от най-големите български компании, ангажирани в дигиталния сектор. В тази връзка
асоциацията заявява загрижеността си относно проекта на директива за авторското
право в цифровия единен пазар, който ще бъде гласуван в Европейския парламент на
12.09.2018 г.

Целта на предложената Директива относно авторското право в цифровия единен
пазар („Директивата“) е да се постигне справедлив баланс между правата и
интересите на авторите и на издателите на публикации в пресата, от една страна, и на
потребителите, от друга. Според IAB Bulgaria така предложения вариант на
Директивата ще има негативни последици както върху дигиталния бизнес в Република
България, така и върху старт-ъп компаниите, предприятията които се занимават с
проучвания и към всички крайни потребители и създатели на онлайн съдържание.
Съображенията ни тази посока са, че в Директивата се съдържат неясни разпоредби,
които могат увредят законните права и интереси, както на доставчиците на
съдържание и услуги на информационното общество, така и на крайните ползватели
на това съдържание – потребителите.

IAB Bulgaria разбира, че определен кръг от предприятия, извършващи дейност като
издатели на публикации в пресата („Пъблишъри“), са изправени пред трудности
поради бързите темпове на развитие на цифровия пазар на европейско и световно
ниво, което е причина за загуба на финансови средства, необходими за създаване на
журналистически произведения, но не споделяме разбирането на вносителите на
предложението, че начинът за справяне с този проблем е създаването на допълнителни
права в тяхна полза, тъй като това ще доведе до нарушаване на крехкия баланс между
авторските права, от една страна, и правото на информация, от друга. Считаме, че
именно този негативен ефект твърде вероятно ще бъде постигнат, ако се приеме
настоящият вариант на предложението за директивата.

Притесненията ни са свързани основно с разпоредбите на чл. 11 и на чл. 13 от
Директивата. Съгласно чл. 11, който препраща към чл. 2 и чл. 3, пар. 2 от Директива
2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година, се
регламентират правата върху публикации и се осигурява закрила на публикациите в
пресата при цифровото им използване, като държавите-членки предоставят на
издателите на публикации в пресата право на възпроизвеждане и право на публично
разгласяване на произведения и право на предоставяне на публично разположение на
други закриляни обекти, като според нормите, към които посочената разпоредба
препраща, издателите на публикациите в пресата притежават изключителното право
да разрешават или забраняват пряко или непряко, временно или постоянно
възпроизвеждането по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма, изцяло или
частично на техните произведения, както и предоставянето им на публично
разположение по жичен или безжичен път по такъв начин, че всеки да има достъп до
тях от място и във време, самостоятелно избрани от него. Предвидено е установените
в от чл. 11 от предложението за директивата права да се погасяват 20 години след
публикуването на публикацията в пресата. Ако въпреки всичките забележки се стигне
до приемане на въпросния чл. 11, настояваме посоченият срок да се замени с поразумен, като обръщаме внимание, че предмет на посочените права са статии и
новини, и за нас е неприемливо да се въвежда такъв необосновано дълъг срок.
Въпреки че Директивата не визира изрично действия като създаване на хипервръзки,
което е изглежда се подкрепя като изводи и от рецитал 33, IAB Bulgaria настоява
изрично да се посочи в чл. 11, че никоя разпоредба от Директивата не следва да се
тълкува в смисъл, ограничаващ създаването на хипервръзки (линкове) към обекти,
предмет на авторското право съгласно Директивата. Без това пояснение, считаме, че е
предмет на авторското право съгласно Директивата. Без това пояснение, считаме, че е
налице риск от интерпретиране на разпоредбите в смисъл, че тя застрашава правото на
информираност на гражданите, тъй като ограничава възможностите им за
информиране.

Наред с горното и само за изчерпателност, напомняме за неуспешните опити за
създаване на допълнителни средства за защита на авторското право в дигиталната
сфера, предприети в Кралство Испания и Федерална република Германия, чийто
анализ води до извод, че подобни промени се оказват увреждащи за малките
„пъблишъри“, най-вече на местно ниво, поради факта, че те не разполагат с
достатъчно финансови ресурси за отразяване на всички новини и често се налага да
ползват материали на други медии. Евентуално изискване за лицензиране би се
отразило негативно във финансов план на малките пъблишъри и би ги изправило пред
финансови предизвикателства.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *