fbpx
Research Image

Покана за извънредно Общо Събрание на Сдружение „Интерактив Адвъртайзинг Бюро България“

Уважаеми Членове на Сдружение IAB,

По инициатива на Управителния съвет на основание на чл. 17, ал. 2 във връзка с чл. 18 oт Устава Ви уведомяваме, че:

На 10.11.2020г., от 09:00 часа ще се проведе извънредно Общо събрание на Сдружение „Интерактив Адвъртайзинг Бюро България“, ЕИК 175784631, на следния адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 106, Рослин Централ Парк хотел (Rosslyn Central Park Hotel), зала 1, етаж: Конферентен.

За улеснение може да последвате следния линк с карта на адреса: Тук

Официалната покана за извънредното Общо събрание е приложена към това писмо!

Най-уважително молим представляващите на всички компании – членове на Сдружението, да присъстват. В случай, че представляващите компанията нямат възможност да присъстват, могат да упълномощят друг представител, който да ги представлява. Ако представляващите съответния член го представляват само заедно, то и двамата представляващи трябва да подпишат пълномощното.

За улеснение е приложена форма на изричното писмено пълномощно. Не е нужно да бъде нотариално заверено.

Молим всички пълномощни да бъдат представени на влизане на събранието на Изпълнителния директор на Сдружението – г-жа Надя Гогова, тъй като лица без пълномощно или лица, които нямат изрично пълномощно (за конкретното общо събрание) няма да могат да участват във взимането на решения. Напомняме Ви да си носите лични предпазни средства (защитни маски за лице) за влизане в залата, която е с достатъчен капацитет, за да се спазва дистанция между присъстващите!

Събранието е обявено с начален час 09:00 часа. При липса на кворум, на основание чл. 19 от Устава, Общото събрание ще се проведе от 10:00 ч. на същото място, същия ден и при същия дневен ред и то може да взема валидни решения независимо от броя на присъстващите или представени членове.

С цел ползотворно провеждане на събранието, насърчаваме всички представители да бъдат на място в интервала 8:30 – 8:45 часа с цел събиране на кворум на поне повече от половината от членовете за провеждане на събранието и гласуване по точките.

Председателят на Управителния съвет председателства Общото събрание на Сдружението по Устав. Работният език на Общото събрание е българският език.

На събранието ще присъства и правен секретар, както и технически сътрудници, които ще помагат на присъстващите за нормалното протичане на събранието.

За всякаква допълнителна информация или въпроси, можете да се обръщате към Изпълнителния директор на Сдружението г-жа Надя Гогова на телефон: 089 44 26 239, e-mail: office@iabbg.net

Съгласно прикачената тук двуезична покана (на български и на английски ези) дневния ред на извънредното Общото Събрание, е както следва:

Точка 1. Приемане на отчет за дейността и управлението на Управителния съвет.

Проект на решение: „Приема отчет за дейността и управлението на Управителния съвет“.

Точка 2. Приемане на бюджета на Сдружението за 2021 година.

Проект на решение: „Приема бюджет на Сдружението за 2021 година„.

Точка 3. Освобождаване от длъжност членовете на Управителния съвет поради изтичане на мандата.

Проект на решение: „Освобождава от длъжност членовете на Управителния съвет поради изтичане на мандата“.

Точка 4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет от момента на избирането им до вземане на настоящото решение.

Проект на решение: „Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет от момента на избирането им до вземане на настоящото решение“.

Точка 5. Избиране на нови членове на Управителния съвет.

Проект на решение: „Избира нови членове на Управителния съвет“.

Точка 6. Разни.

Проект на решение: „Разни“.

С уважение,
Надя Гогова

Цялата Покана можете да изтеглите от ТУК.

IAB BULGARIA

НОВИНИ