fbpx

Покана за извънредно Общо Събрание на Сдружение „Интерактив Адвъртайзинг Бюро България“

Уважаеми Членове на Сдружение IAB,

По инициатива на Управителния съвет на основание на чл. 17, ал. 2 във връзка с чл. 18 oт Устава Ви уведомяваме, че:

На 10.11.2020г., от 09:00 часа ще се проведе извънредно Общо събрание на Сдружение „Интерактив Адвъртайзинг Бюро България“, ЕИК 175784631, на следния адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 106, Рослин Централ Парк хотел (Rosslyn Central Park Hotel), зала 1, етаж: Конферентен.

За улеснение може да последвате следния линк с карта на адреса: Тук

Официалната покана за извънредното Общо събрание е приложена към това писмо!

Най-уважително молим представляващите на всички компании – членове на Сдружението, да присъстват. В случай, че представляващите компанията нямат възможност да присъстват, могат да упълномощят друг представител, който да ги представлява. Ако представляващите съответния член го представляват само заедно, то и двамата представляващи трябва да подпишат пълномощното.

За улеснение е приложена форма на изричното писмено пълномощно. Не е нужно да бъде нотариално заверено.

Молим всички пълномощни да бъдат представени на влизане на събранието на Изпълнителния директор на Сдружението – г-жа Надя Гогова, тъй като лица без пълномощно или лица, които нямат изрично пълномощно (за конкретното общо събрание) няма да могат да участват във взимането на решения. Напомняме Ви да си носите лични предпазни средства (защитни маски за лице) за влизане в залата, която е с достатъчен капацитет, за да се спазва дистанция между присъстващите!

Събранието е обявено с начален час 09:00 часа. При липса на кворум, на основание чл. 19 от Устава, Общото събрание ще се проведе от 10:00 ч. на същото място, същия ден и при същия дневен ред и то може да взема валидни решения независимо от броя на присъстващите или представени членове.

С цел ползотворно провеждане на събранието, насърчаваме всички представители да бъдат на място в интервала 8:30 – 8:45 часа с цел събиране на кворум на поне повече от половината от членовете за провеждане на събранието и гласуване по точките.

Председателят на Управителния съвет председателства Общото събрание на Сдружението по Устав. Работният език на Общото събрание е българският език.

На събранието ще присъства и правен секретар, както и технически сътрудници, които ще помагат на присъстващите за нормалното протичане на събранието.

За всякаква допълнителна информация или въпроси, можете да се обръщате към Изпълнителния директор на Сдружението г-жа Надя Гогова на телефон: 089 44 26 239, e-mail: office@iabbg.net

Съгласно прикачената тук двуезична покана (на български и на английски ези) дневния ред на извънредното Общото Събрание, е както следва:

 

****

Dear Members of IAB,

At the initiative of the Management Board on the basis of Art. 17, para. 2 related to Art. 18 of the current Statutes of the Association, we hereby invite you to participate in the extraordinary General Meeting of the Association with details as follows:

The extraordinary General Meeting of Interactive Advertising Bureau Bulgaria, Sofia City, UIC 175784631 („the Association“) is scheduled for 10.11.2020, at 9:00 a.m., and will take place at Sofia City, 106 Vitosha Blvd., Rosslyn Central Park Hotel, hall 1, floor Conference.

For your convenience you can follow the map directions: Here

The official invitation for the extraordinary General Meeting is enclosed to this Email!

We most respectfully ask the legal representatives of all legal entities – members of the Association to attend in person. If this is not possible, they can empower another person to represent them at the General Meeting by giving in his/her favor the respective voting authorization under an explicit Power of Attorney. In case such legal representatives represent the member jointly, the Power of Attorney must be issued observing the joint representation.

For Your convenience, a form of an explicit Power of Attorney is enclosed to this Email.  The Power of Attorney does not require notarization of the signature. Simple written form is sufficient.

We ask that all Powers of Attorneys be granted upon entry to the meeting of the Executive Director of the Association – Mrs. Nadya Gogova. Persons without a Power of Attorney or persons who do not have an explicit Power of Attorney (for the specific general meeting) will not be able to participate in the decision-making. We kindly remind you not to forget your personal protective equipment (protective face masks) for entering the hall, which is of sufficient capacity to keep a distance between the attendees!

The meeting was announced with a start time of 09:00. In the absence of a quorum, on the basis of Art. 19 of the Statutes of the Association, the General Meeting will be held from 10:00 a.m. at the same place, the same day and on the same agenda, and it may take valid decisions regardless of the number of members present or represented.

In order to facilitate the smooth conducting of the meeting, we ask all representatives to be in place at the interval of 8:30 – 8:45 a.m. for the purpose of collecting a quorum of at least – more than half of the members of the Association in order to hold the meeting and vote on the Agenda items.

The Chairman of the Management Board chairs the General Meeting of the Association. The working language of the General Meeting is the Bulgarian language.

The meeting will also be attended by a legal secretary, as well as technical assistants who will assist the attendances with the normal conduction of the meeting. For any further information or questions, you can contact the Executive Director of the Association Mrs. Nadya Gogova by phone: 089 44 26 239, e-mail: office@iabbg.net

According to the bilingual invitation attached herein (in Bulgarian and English language) the agenda of the General Meeting is the following:

Точка 1. Приемане на отчет за дейността и управлението на Управителния съвет.

Проект на решение: „Приема отчет за дейността и управлението на Управителния съвет“.

Аgenda Item 1. Approval of the activity and management report of the Management Board.

Draft decision:“Approves the activity and management report of the Management Board“.

Точка 2. Приемане на бюджета на Сдружението за 2021 година.

Проект на решение: „Приема бюджет на Сдружението за 2021 година„.

Agenda Item 2. Аpproval of the Budget for 2021 of the Association.

Draft decision: „Аpproval of the Budget for 2021 of the Association „.

Точка 3. Освобождаване от длъжност членовете на Управителния съвет поради изтичане на мандата.

Проект на решение: „Освобождава от длъжност членовете на Управителния съвет поради изтичане на мандата“.

Agenda Item 3. Release from duty of the members of the Management Board due to the expiry of their term of office.

Draft decision: „Releases from duty of the members of the Management Board due to the expiry of their term of office“.

Точка 4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет от момента на избирането им до вземане на настоящото решение.

Проект на решение: „Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет от момента на избирането им до вземане на настоящото решение“.

Agenda Item 4. Release from liability of the members of the Management Board from the date of their election until the date of this decision.

Draft decision: „Releases from liability of the members of the Management Board from the date of their election until the date of this decision“.

Точка 5. Избиране на нови членове на Управителния съвет.

Проект на решение: „Избира нови членове на Управителния съвет“.

Agenda Item 5. Election of new members of the Management Board.

Draft decision: „Elects new members of the Management Board“.

Точка 6. Разни.

Проект на решение: „Разни“.

Agenda Item 6. Miscellaneous

Draft decision: „Miscellaneous“.

 

С уважение,                                                                          With respect:

Надя Гогова                                                                         Nadya Gogova

 

Цялата Покана можете да изтеглите от ТУК.

Още новини

Покана за извънредно Общо Събрание на Сдружение "Интерактив Адвъртайзинг Бюро България" Уважаеми Членове на Сдружение IAB, По инициатива на Управителния съвет на основание на чл. 17, ал. 2 във връзка...
IAB Digital Day: 2020 е година на ускорена и неизбежна дигитална трансформация на всички индустрии. Свидетели сме на катализирана промяна, която иначе в някои вертикали би отнела между 5 и...
IAB България прие софтуерна компания Scalefocus IAB BULGARIA прие като нов член на сдружението българска софтуерна компания: Scalefocus   Scalefocus е българска софтуерна компания за разработка на цялостни IT решения, консултантски...
1 2 3 22

Останете свързани с нас

© 2018. IAB Bulgaria. Всички права запазени. Дизайн от Студио X. Разработка от SEOMAX

IAB Digital Day: 2020 е година на ускорена и неизбежна дигитална трансформация на всички индустрии.

Свидетели сме на катализирана промяна, която иначе в някои вертикали би отнела между 5 и 9 години.

 

София, 12 октомври 2020г.  Десетото издание на единственото специализирано събитие за дигитален маркетинг в България, организирано от IAB България събра водещи експерти, които представиха своята визия за развитието на индустрията. Форумът, под надслов An eye – opening year” очерта следствията от COVID-19 и катализирането на тенденции, които влияят на реалната трансформация на всички индустрии в посока digital-first свят.

      Филип Бежнички, дигитален стратегически директор на Havas Group провокира над 250-те гости на форума със своята визия за промяна на традиционния модел на капитализма. Той отвори темата за ценностите на марките и автентичността им като ключов елемент на всички маркетинг инициативи. Локален контекст добави дискусията как брандовете трябва да отговорят на променената среда. Конкретни примери на трансформацията на бизнес и маркетинг ниво представиха Николай Диевски, Brand manager, Skapto и  Иван Александров, Основател и Изпълнителен директор, eBag в дискусия, модерирана от Ангел Искрев, творчески директор, proof.

Главнията икономист на IAB ЕвропаДаниел Кнап, представи краткосрочните и дългосрочни въздействия COVID-19 върху дигиталната реклама в Европа. Перспективата, която Даниел Кнап представи е положителна, базирана на анализ на данни за дигиталната реклама, корпоративни рипорти и интервюта с ключови представители на бизнеса. COVID-19 реално катализира процеси, които дългосрочно променят цялата индустрия. Анализирайки данни за обема на рекламната индустрия и макроикономически показатели, той проследява връзката между брутния вътрешен продукт и инвестициите в реклама. За разлика от предишната криза през 2009 година, данните за рекламните инвестици сочат по-нисък спад и по-бързо възстановяване в сравнение спредходния период, като прогнозата му е за намаление на общия рекламен пазар в размер на -12,9% през 2020г.

Основна причина за този оптимистичен сценарий е увеличения дял на дигитална реклама в микса. Нейните спадове са с много по-малки темпове от прогнозираните в началото на COVID кризата. Според последните данни от август 2020г. спадът в дигиталната реклама в настоящата година би бил едва -3,8% (при прогноза в април за спад от -12,1%). В традиционните канали анализаторът прогнозира спад от -21,6% за 2020, което представлява по-песимистична прогноза в сравнение с направената през април т.г. (-20,4% спад в традиционната реклама). Кнап обяснява тази тенденция с факта, че дигиталната реклама се приема за по-ефективна, според него това е една от основните причини за по-ниския спад на инвестициите в дигиталната екосистема през 2020г.

Covid-19 катализира свързани тенденции, които наблюдаваме в последните години и засили процесите по дигитализация и трансформация на всички бизнес вертикали. Според данните на IAB Европа именно дигиталната реклама е големият победител в този процес. При предишните икономически рецесии в европа, рекламния пазар се възстановява, връщайки се в първоначалните обеми на инвестиции, в рамките на около 3 години. В момента сме свидетели на възходяща тенденция, очертаваща бързо възстановяване на инвестициите в дигитална реклама още в настоящата година. Прогнозата на Даниел Кнап за обема на инвестиции в дигитална реклама през 2021г е за увеличение с 11,9%, връщайки се на нива, сходни с ръста на пазара през 2019г. (12,3%).

Процесът на бизнес трансформация, катализиран от COVID-19 кризата, се нуждае в още по-голяма степен от дигитална реклама. Генерално компаниите са в ситуация, която ги заставя да създават иновации и да се трансформират, за да отговорят на динамично променящата се среда. Наблюдава се ясна тенденция на значителен ръст на онлайн търговията в UK, която неминуемо ще се пренесе на целия европейски пазар според Даниел Кнап. „Екстраполирайки данните от обема на интернет търговията във Великобритания, ръстът в обемите в настоящата година биха били достигнати за 9 години в нормално развитие на пазара, следвайки тенденциите  на плавен ръст от предходните години. Дори и при по-консервативна прогноза, в която намлим настоящия тренд с 50%, бихме били свидетели на трансформация, която иначе бихме постигнали за 5 години“, обяснява Кнап.

2020г. е крайъгълен камък в развитието на агенциите. Трансформацията в посока digital-first свят неминуемо задава въпроса за ролята на агенциите и промяната в традиционните отношения Клиент – Агенция. Предизвикателствата, свързани баланса между insource и outsource на дигитални маркетинг практики бяха разисквани в панела, воден от Елена Матеева, Изпълнителен директор, БДВО. Своят опит и наблюдения за тенденциите споделиха Йордан Йорданов, Business Analysis, Product & UX Manager, Mаnagement Financial Group, Димитър Денев, Digital Marketing Manager, A1 Bulgaria, Николай Тотов, Marketing Manager, Plesio и Каролина Софрониева, Главен директор „Маркетинг“, TBI Bank. Представителите на бизнеса се обединиха, че 2020г. е преломна точка в развитието на рекламната индустрия към digital-first world. Една от ключвите тенденции, които предстои да наблюдаваме внимателно е как агенциите ще изградят нова  инфраструктура, която да отговори на трансформиращият се бизнес на своите клиенти.

Трансформацията на индустрията и пазарния контекст още в по-голяма степен поставят акцент над нуждата от нова метрика, която да бъде широко приета и да гарантира прозрачност на локалната дигитална екосистема. IAB България, БАР и БАКА заявиха, че обединяват усилия в посока избор на най-работещ иструмент. Представители на трите организации представиха напредъка на работната група за „Метрики и стандарти“ на IAB България, свързани с критериите, на които следва да отговаря новата метрика и следващуите стъпки за финалзиране на процеса.

В рамките на IAB Digital Day бе представено и  новото решение Schrems II, с което се отменя Privacy shield трансфера на данни между ЕС и САЩ и отражението му върху дигиталния бизнес у нас. Водещи специалисти споделиха своя опит, свързан с инфлуенсър маркетинг, създаване на бранд съдържание в Tik Tok и мястото на подкастите в дигиталната екосистема.

Официален партньор на форума е А1 България.

Хостинг партньор: Superhosting.bg

Партньори: TBI Bank, Scalefocus, Offerista Group, Linker, Sunday media

Стрийминг партньор: Streamer.bg

Партньори за кафе паузи и коктейл: InoVino, Devin и Queens

Стратегически партньори: БАР, БАКА и БДВО

Мeдия партньори: BTV Media Group, Нет Инфо, Икономедия, Investor.bg, Медийна група България, SBB Media, сп.Enterprise, сп.Meниджър, Bloomberg TV, Еtarget и Netpeak

Още новини

Покана за извънредно Общо Събрание на Сдружение "Интерактив Адвъртайзинг Бюро България" Уважаеми Членове на Сдружение IAB, По инициатива на Управителния съвет на основание на чл. 17, ал. 2 във връзка...
IAB Digital Day: 2020 е година на ускорена и неизбежна дигитална трансформация на всички индустрии. Свидетели сме на катализирана промяна, която иначе в някои вертикали би отнела между 5 и...
IAB България прие софтуерна компания Scalefocus IAB BULGARIA прие като нов член на сдружението българска софтуерна компания: Scalefocus   Scalefocus е българска софтуерна компания за разработка на цялостни IT решения, консултантски...
1 2 3 22

Останете свързани с нас

© 2018. IAB Bulgaria. Всички права запазени. Дизайн от Студио X. Разработка от SEOMAX

IAB България прие софтуерна компания Scalefocus

IAB BULGARIA прие като нов член на сдружението българска софтуерна компания: Scalefocus

 

Scalefocus е българска софтуерна компания за разработка на цялостни IT решения, консултантски услуги и технологична иновация. Компанията оперира на пазари в цял свят с фокус върху Западна Европа и Северна Америка. След основаването си през 2012 г. има завършени над 500 проекта за над 300 клиенти в сферите на онлайн търговията, киберсигурността и здравеопазването, енергетиката, логистиката, застраховането, сред които компании от Fortune Top 50. Отличена е и с над 100 международни награди и признания.

Компанията е активен участник в много социално отговорни кампании, като има специално разработена програма с фокус върху ангажирането на служители в различни каузи. 

За повече информация посетете: https://www.scalefocus.com 

Още новини

Покана за извънредно Общо Събрание на Сдружение "Интерактив Адвъртайзинг Бюро България" Уважаеми Членове на Сдружение IAB, По инициатива на Управителния съвет на основание на чл. 17, ал. 2 във връзка...
IAB Digital Day: 2020 е година на ускорена и неизбежна дигитална трансформация на всички индустрии. Свидетели сме на катализирана промяна, която иначе в някои вертикали би отнела между 5 и...
IAB България прие софтуерна компания Scalefocus IAB BULGARIA прие като нов член на сдружението българска софтуерна компания: Scalefocus   Scalefocus е българска софтуерна компания за разработка на цялостни IT решения, консултантски...
1 2 3 22

Останете свързани с нас

© 2018. IAB Bulgaria. Всички права запазени. Дизайн от Студио X. Разработка от SEOMAX

IAB България прие първата чуждестранна компания за член на асоциацията

IAB BULGARIA прие първа чуждестранна компания, която става член на организацията: глобалната медийна платформа -Teads

 

Teads e глобална медийна платформа, която има за цел да бъде една от точките за достъп за рекламодателите, като им помага да се свържат с най-добрите световни издатели и да достигнат до аудитория от над 1,5 милиарда души всеки месец.

Изработените от Teads рекламни преживявания осигуряват най-добрата комбинация от масов обхват и безопасност на марката на пазара.

Платформата на Teads end-to-end осигурява устойчива рекламна екосистема, която свързва марките с потребителите.

Според Teads от гледна точка на търсенето, продажбата и креативната технология предлага ефективни и ангажиращи рекламни преживявания за потребителите, гарантирани резултати за марките и в крайна сметка дава на издателите по-добри решения за осигуряване на приходи за финансиране на качествена журналистика.

Teads е компания с екип от над 800 души в 26 държави и партньор с водещите търговци, агенции и издатели.

За повече информация

посетете: www.teads.com

Още новини

Покана за извънредно Общо Събрание на Сдружение "Интерактив Адвъртайзинг Бюро България" Уважаеми Членове на Сдружение IAB, По инициатива на Управителния съвет на основание на чл. 17, ал. 2 във връзка...
IAB Digital Day: 2020 е година на ускорена и неизбежна дигитална трансформация на всички индустрии. Свидетели сме на катализирана промяна, която иначе в някои вертикали би отнела между 5 и...
IAB България прие софтуерна компания Scalefocus IAB BULGARIA прие като нов член на сдружението българска софтуерна компания: Scalefocus   Scalefocus е българска софтуерна компания за разработка на цялостни IT решения, консултантски...
1 2 3 22

Останете свързани с нас

© 2018. IAB Bulgaria. Всички права запазени. Дизайн от Студио X. Разработка от SEOMAX